Sjunkhatten folkehøgskole blir landets første barrierefrie og reelt universelt utformede folkehøgskole. Gjennom grensesprengende arkitektur, bruk av ny teknologi og et bredt fagtilbud skal vi tilby et helt unikt skoleår. 
Tre venner som konkurrerer i hinderløype. Foto: Egmont Højskolen.

Om skolen

Sjunkhatten folkehøgskole blir en skole med bredt linjetilbud slik at det skal være muligheter for alle til å finne noe man interesserer seg for. Sjunkhatten skal først og fremst være til berikelse for elevene. Det er innholdet som trekker elevene hit. Skolebygget, internatet, omgivelsene, infrastrukturen og skolens pedagogiske profil skal bygges rundt prinsippene om reel universell utforming. Vi tror at arkitektur og design kan bryte ned unødvendige barrierer mellom mennesker. 

Les mer

Nybrottsarbeid

Skolen vil, gjennom sin tilrettelegging av fysisk og sosialt miljø, frigjøre elevene til å kunne fokusere på utvikling og forsterking av positive egenskaper. Å etablere en barrierefri folkehøgskole er nybrottsarbeid. Vi har ambisjoner om å tilføre kunnskap og verdifulle erfaringer til andre folkehøgskoler og utdanningssystemet for øvrig.

Ideen til Sjunkhatten folkehøgskole ble lansert for første gang under et møte i en privat ressursgruppe i Valnesfjord i 2011. Deretter ble initiativet tatt tak i av Fauske kommune som ga sitt eget utviklingsselskap FAUNA KF i oppgave å utrede og realisere prosjektet.

Pris: 189 millioner kroner

I 2014 ble første søknad om godkjenning av Sjunkhatten folkehøgskole sendt til Utdanningsdirektoratet. Denne ble ikke godkjent, og ny søknad ble derfor sendt hvert år fram til i dag. Men til tross for at prosjektet er nærmest gryteklart, at Fauske kommune i flere år har satt av både penger og tomt til folkehøgskolen og en rekke organisasjoner og institusjoner har gitt tommel opp, er søknaden fremdeles ikke godkjent. 

For å komme i gang trenger prosjektet totalt 189 millioner. Av dette har man bedt staten om 100 millioner kroner. Resten finansieres av kommuner, Nordland fylkeskommune, næringslivet, institusjoner og organisasjoner. 

Av denne grunn pågår nå en viktig prosess for at prosjektet skal komme inn på revidert nasjonalbudsjett i mai. Om ikke det når fram er siste halmstrået budsjettet for 2022 i desember.

Sjunkhatten er en frilynt folkehøgskole med 75 elevplasser og 27,5 årsverk.

Vil få unge i arbeid

Vi tenker på̊ Sjunkhatten som ei bru til videre utdanning og arbeidsliv. Folkehøgskolen har som mål å styrke mulighetene for den enkelte til å komme inn i et livsløp der utdanning og arbeid er vesentlig. I Nordland er 14 prosent av ungdommene mellom 15 og 29 år verken i utdanning, opplæring eller jobb. 

Ifølge en rapport fra Vista analyse er spesielt ungdommer med funksjonsnedsettelser særlig utsatt for å komme inn i et forløp, der ”helt eller delvis marginalisering i ungdomstiden – eller i fasen fra ungdom til voksen – ser ut til å øke sannsynligheten for varig utenforskap med uføretrygd eller varig avhengighet av sosiale stønader som utfall”

Andelen øker med alder og den øker radikalt dersom den unge har funksjonsnedsettelser.

Hvis man har en funksjonsnedsettelse er det ifølge Bufdir sin levekårsundersøkelse 4,5 ganger større sjans for at du er i jobb hvis du har gjennomført høyere utdanning.

Sjunkhatten folkehøgskole ønsker å ta imot første kull med elever høsten 2024. Den vil da ha 75 elevplasser og 27,5 årsverk.


Ønsker du å vite mer om skolen? Her kan du se presentasjonen og bestille foredrag fra vår prosjektleder.

"Sjunkhatten folkehøgskole skal være et spleiselag av statlige, kommunale, regionale og private midler. Men vi kommer ingen vei om ikke staten kommer på banen med de nødvendige tilskuddene."

Anne Margareth Fagertun Stenhammer

«Alle mennesker har ressurser på sitt nivå. Det er viktig at andre ser ressursene dine, men det er vel så viktig at du ser ressursene i deg selv.»

Torstein Lerhol